Ordinær generalforsamling 16.03.22

Referat til ordinær generalforsamling i LFH Rideklub

Onsdag d. 16 Marts 2022 kl. 19

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

 

Referant: Hanne Bratholm

 

1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere.

Troels Jørgensen er valgt som dirigent.

 

2. Formandens beretning.

Tina Jørgensen fremlægger årets beretning. Link til beretning

 

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

Regnskabet er godkendt. Link til Regnskab 2021

 

4. Indkomne forslag

Forslagene er godkendt og kan ændres i vedtægterne.

 

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingent satser.

Vi fortsætter med nuværende satser.

 

6. Valg af bestyrelse:

 

Hvem er på valg

 

Bestyrelsen: 

Mie Skov: Modtager genvalg. 

Mie er valgt.

 

Maria P. Hansen: Modtager genvalg.

Maria er valgt.

 

Janni Kristensen: Modtager genvalg.

Janni er valgt.

 

Suppleant: 

Susanne Jørgensen: Modtager genvalg

Susanne er valgt.

 

Ditte Ploug er valgt som suppleant.

 

Junior:  

Katrine Lundstrøm: Modtager IKKE genvalg.

Kamille Hansen: Modtager IKKE genvalg.

Supplant:

Marcus Jørgensen: Modtager IKKE genvalg.

 

Valgt til juniorrepræsentanter

Cecilie Kristensen, Silje Mittertreiner,  Suppleanter Julie Krøyer, Smilla Skov.

 

Billags kontrollør:

Jan Rinnov: Modtager genvalg. 

Jan valgt.

 

Troels Jørgensen: Modtager genvalg.

Troels valgt.


7. Vedtægts ændringer:

 

Optagelse af medlemmer § 3

Stk. 2

Deltagelse i klubbens aktiviteter og arrangementer kan først finde sted når kontingent er betalt.

Der kræves medlemskab for at benytte klubbens faciliteter.

Ændres til: Der kræves medlemskab for at benytte klubbens faciliteter, have hest opstaldet eller gå til ridning på LF-Hestesportscenter.

 

Kontingenter § 4

Stk.1 

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling 1 januar og 1 juli. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud 1 gang årligt og er forfalden til betaling 1 januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance, samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

Ændres til: For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. 

 

Bestyrelsen § 7

Stk. 2

På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter og en ungdomsrepræsentant suppleant. Bestyrelsen konstituere sig selv med næstformand, kassere og sekretær. Det reviderede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

Ændres til: Bestyrelsen konstituerer sig fordelt på de 4 påkrævede bestyrelses valgte medlemmer, ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Alle vedtægtsændringer er godkendt.

 

8. Udvalg: Mangler medlemmer i udvalgene

Cecilie, Isabella og Smilla har meldt sig til Biksudvalget.

Nathalie Svendson vil gerne være med i Stævneudvalget.

Ditte Ploug vil gerne være med i Sponsorudvalget og stævneudvalget.

Emilie Steinmejer vil gerne være med i Juniorudvalg og Militaryudvalg.

 

9. Evt.

Ingen punkter.

 

                                                  

Tak for god ro og orden