Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LFH Rideklub

Onsdag d. 16 Marts 2021 kl. 19.00

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge  1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabet kan ses her: Årsrapport 2021
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingent satser 
  6. Valg af bestyrelse:

 

Hvem er på valg

 

Bestyrelsen: 
Mie Skov: Modtager genvalg.
Maria P. Hansen: Modtager genvalg.
Janni Kristensen: Modtager genvalg.
Suppleant: 
Susanne Jørgensen: Modtager genvalg
1 tom plads
Junior:  
Katrine Lundstrøm: Modtager IKKE genvalg.
Supplant:
Marcus Jørgensen: Modtager genvalg.
Billags kontrollør:
Jan Rinnov: Modtager genvalg
Troels Jørgensen: Modtager genvalg
  1. Vedtægts ændringer:

 

Optagelse af medlemmer § 3

 

Stk. 2

 

Deltagelse i klubbens aktiviteter og arrangementer kan først finde sted når kontingent er betalt.
Der kræves medlemskab for at benytte klubbens faciliteter.
Der kræves medlemskab for at benytte klubbens faciliteter, have hest opstaldet eller gå til ridning på LF-Hestesportscenter.

 

Kontingenter § 4

Stk.1 

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling 1 januar og 1 juli. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud 1 gang årligt og er forfalden til betaling 1 januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance, samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 
For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. 

 

Bestyrelsen § 7

 

Stk. 2
På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter og en ungdomsrepræsentant suppleant. Bestyrelsen konstituere sig selv med næstformand, kassere og sekretær. Det reviderede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig fordelt på de 4 påkrævede bestyrelses valgte medlemmer, ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

  1. Udvalg: Mangler medlemmer i udvalgene
  2. Evt.Når generalforsamlingen er slut serveres der kaffe/the og børnevenlige drikke og kage, samt uddele vores pokal og rangliste til vinderne.

Mest vindende 2021

Mest vindende dressur 2021

Mest vindende spring 2021

Mest vindende ringridning 2021

Kammeratskabspokalen 2021

Bestyrelsen har valgt kandidaten til kammeratskabspokalen.

Vi håber på at se rigtig mange medlemmer til denne hyggelige aften, hvor der er behov for lidt nye i bestyrelsesmedlemmer.
Husk indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen, senest 14 dage før generalforsamlingen.  

                                                  

Bestyrelsen.