Udmeldelse

Udmeldelse af Rideklub og Rideskole
Udmeldelse af LFH Rideklub:

Ekstern Kasserer

Hanne Bratholm

E-mail

LFHR@LF-Hestesportscenter.dk
 
Udmeldelse af Rideskole:

Ejer og daglig leder

Louise Jørgensen

E-mail

INFO@LF-Hestesportscenter.dk

Udmeldelse af Rideskole skal ske med 1 måneds varsel.

Udmeldelse af LFH Rideklub skal ske med 1 måneds varsel til d. 1. januar eller 1. juli.

Udmeldelse fra et ridehold er ikke en automatisk udmeldelse af LFH Rideklub.

LFH Rideklub sender restancer videre til Advokaternes Inkasso Service.

Hvis du er opstalder, går til ridning på LF Hestesportscenter eller ønsker at være med til arrangementer, arrangeret af rideklubben, så kræver det et medlemskab af LFH Rideklub. 

Vedtæger omhandlende medlemskab og kontingent:

  • Deltagelse i klubbens aktiviteter og arrangementer kan først finde sted, når kontingent er betalt. 
  • Der kræves medlemskab for at benytte klubbens faciliteter.
  • Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til 1. januar og 1. juli.
  • Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 
  • For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. 
  • Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. 
  • Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. 
  • Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. 
  • Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Vedtægter